Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Październik, 2019

Orędzie

Telewizyjne orędzie z okazji

uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego

wygłoszone zostanie przez ks. arcybiskupa Wiktora Skworca

na antenie TVP1

w czwartek 31 października o godz. 20:00.


 

 • Możliwość komentowania Orędzie została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 30 Niedziela Zwykła

  Śpiewał i grał

  Urodził się w Betlejem. Był najmłodszym synem Jessego. Wybrany został przez Boga na drugiego z kolei, po Saulu, króla Izraela. Ciekawostka – był rudy. To on przeniósł Arkę Przymierza do Jerozolimy, na wzgórze Syjon. I właśnie prowadzona przez niego procesja Arki dała początek tradycji przypisywania Mu zdolności muzycznych. Przypisuje się Dawidowi autorstwo psalmów zawartych w Starym Testamencie. Śpiewanie psalmów jest do dnia dzisiejszego tradycją liturgii żydowskiej. Śpiewane po hebrajsku są wplatane w czytania podczas nabożeństw w synagogach. Ta tradycja została przez Jezusa, a później przez Apostołów przeniesiona do tradycji chrześcijańskiej.
  Starotestamentalna księga zawiera 150 psalmów, przeznaczonych na różne uroczystości i okazje. Najkrótszy jest psalm 117, najdłuższy 119 – czytając można się nauczyć alfabetu hebrajskiego – każda jego zwrotka rozpoczyna się od kolejnej litery hebrajskiej. Psalmy zawsze były pieśniami, którymi śpiewający je chwalili Boga. Śpiew był modlitwą uwielbienia i dziękczynienia. Był radością z obecności łaski Bożej w ludzkim życiu. Śpiew był modlitwą.
  I dziś na mszy towarzyszy nam śpiew psalmów ,które są wykonywane jako śpiewy międzylekcyjne, są śpiewane w czasie nabożeństw – zwłaszcza nieszporów niedzielnych. Powinien je prowadzić śpiewak zwany kantorem, często ministrant, w ostateczności ksiądz. Do tego śpiewu włączają się wierni obecni na nabożeństwie powtarzając słowa refrenu między poszczególnymi zwrotkami psalmu. Naszym zadaniem jest zapamiętanie tekstu refrenu i kilkakrotne powtórzenie go. Powtarzanie refrenu jest naszym aktywnym udziałem we mszy św.. Św. Augustyn jest autorem słynnego powiedzenia: kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli. Obecność na mszy to początek naszego zaangażowania w niedzielne nabożeństwo. Śpiew jest moim aktywnym udziałem w tym spotkaniu z Bogiem. Jest moją odpowiedzią na skierowane do mnie Słowo Boże. To nie my, lecz ja osobiście mam brać udział w tym spotkaniu. A mój głos – słyszalny dla innych jest dowodem mojej obecności na tym spotkaniu.
  Modlitwa jest dialogiem. A każda Msza jest platformą dialogu między wiernymi a Bogiem. Nie tylko wsłuchujemy się w Słowo Boże, przyjmujemy Je naszymi umysłami. W czasie Mszy odpowiadamy na to Słowo: obecnością, bo zostaliśmy wezwani, wspólnym śpiewem, którym św. chwalimy Boga, przyjęciem Komunii, kiedy Jego łaska przenika nasze ziemskie istnienie.

  Ks. Henryk Iwański

 • Możliwość komentowania 30 Niedziela Zwykła została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 29 Niedziela Zwykła

  SŁOWO JAHWE.
  Pierwszy imię Boga usłyszał Mojżesz. Zostało ono zapisane w księdze Wyjścia, w języku hebrajskim. Słowa w tym języku są zapisywane tylko spółgłoskami. Wyglądało więc w następujący sposób: JHWH. Do dziś jest kłopot z właściwym odczytaniem, jako: JaHWe, lub jak twierdzą inni jako JeHoWa, przy czym ostatnie h jest nieme. Bibliści katoliccy przyjmują wersję Jahwe i tak najczęściej to słowo wypowiadają również i współcześni Żydzi. Słowo Boga Starego Przymierza zostało spisane przez autorów natchnionych i zawarte w Starym Testamencie, który zawiera 46 ksiąg. Najważniejszą częścią jest pierwszych pięć ksiąg zwanych: Tora – czyli Prawo. Ono określa najważniejsze normy życia religijnego, moralnego i społecznego Wspólnoty żydowskiej. W czasach Pana Jezusa uczono się ich na pamięć. W czasie liturgii są odczytywane jako pierwsze czytanie. Współgrają z tekstami ewangelicznymi odczytywanymi w niedzielę. W tekstach starotestamentalnych odczytujemy najczęściej treści mesjańskie odnoszące się do osoby Jezusa Chrystusa. Wyjaśniają nam one zadania i posłannictwo Syna Bożego, który jest Obrazem Ojca. Rozpoczyna się wszystko od słów wypowiedzianych w raju: Jej potomstwo zmiażdży ci /szatanowi/ głowę, a ty zmiażdżysz mu /Jezus/ piętę. Te pierwsze słowa nadziei przewijają się przez cały Stary Testament zapowiadając przyjście Tego, który odnowi życie Ludu Wybranego i da początek Kościołowi. Czytania ze Starego Testamentu wymagają często właściwego zrozumienia tekstu. Dlatego przy czytaniu w domu należy odczytywać przypisy umieszczone na dole strony. W czasie Mszy Św. wyjaśnieniem są najczęściej słowa głoszonego kazania. Cały Stary Testament dzieli się na trzy podstawowe grupy ksiąg: Prawo, Prorocy i pisma historyczne – które opowiadają o wydarzeniach związanych z historią Ludu Wybranego Starego Przymierza, oczekującego przyjścia Mesjasza – Zbawiciela i Odnowiciela.

  Ks. Marian Iwański

 • Możliwość komentowania 29 Niedziela Zwykła została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 28 Niedziela Zwykła

  Módlmy się …
  Ktoś powie, że to banalne stwierdzenie, przecież każdy z nas tu obecnych jest tego doskonale świadom. Nasze wspólne niedzielne spotkanie ma na celu wniesienie wspólnych próśb do Pana Boga. Szczególną jej formą jest intencja mszalna wyznaczona przez Tych, którzy o tę modlitwę proszą i jej potrzebują. Żywi, czy zmarli. Wszyscy obecni na Mszy świętej wraz z kapłanem proszą o łaski w tej konkretnej potrzebie. Wierni uczestniczący we Mszy świętej przynoszą do kościoła w głębi swoich serc i umysłów prośby, które chcieliby Bogu przedstawić. Te wszystkie prośby i błagania kapłan przy ołtarzu zbiera, ogarnia i przedstawia Bogu przez słowa powtarzane kilkakrotnie: Módlmy się. Zachęca do włączenia się w głos modlitwy całego Kościoła. Modlitwa to nie tylko słowa, to nasz wspólny śpiew, nasze odpowiedzi na każde wezwanie kapłana, nasze zaangażowane uczestnictwo we Mszy Świętej. Liturgia nie jest tylko obecnością w kościele, fizycznym przebywaniem w przestrzeni sakralnej. To moje spotkanie z Bogiem, spotkanie stworzenia ze Stwórcą. Każde wezwanie do modlitwy powinno nas mobilizować do podjęcia działania: skupienia myśli, wzruszenia serca, wypowiedzenia właściwych słów, podjęcia śpiewanej melodii, przekazania gestu pokoju, ruszenia w kierunku balasek. Są to nie tylko działania duchowe ale również zaangażowana jest w to nasza fizyczność. Bóg dał nam duszę nieśmiertelną ale także ciało, abyśmy je dali Bogu na ofiarę. Pan Jezus wielokrotnie zachęcał nas do modlitwy wspólnotowej: bo gdzie są dwaj albo trzej, tam i Ja jestem. Chciał byśmy modlili się razem. Gromadził Apostołów i uczniów na wspólnej modlitwie, uczył ich modlitwy, sam spędzał długie godziny na modlitwie. Modlitwa jest dialogiem. A każda Msza jest platformą dialogu między wiernymi a Bogiem. Nie tylko wsłuchujemy się w Słowo Boże, przyjmujemy Je naszymi umysłami. W czasie Mszy odpowiadamy na to Słowo: obecnością, bo zostaliśmy wezwani, wspólnym śpiewem, którym chwalimy Boga, przyjęciem Komunii, kiedy Jego łaska przenika nasze ziemskie istnienie.

  Ks. Henryk Iwański

 • Możliwość komentowania 28 Niedziela Zwykła została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 27 NIEDZIELA ZWYKŁA

  Chwała Bogu …

  Pan Bóg człowiekowi ciągle się objawia, daje mu siebie poznać. Stwórca odkrywa się stworzeniu, aby człowiek odkrywając Jego przymioty mógł Go naśladować i dążyć do spotkania z Nim tu na ziemi i w wieczności.
  Pierwszy Mojżesz oddał chwałę Bogu przy gorejącym krzaku na pustyni. Cały Lud Wybrany w czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej, był świadom obecności Jego chwały oglądając w nocy płomień gorejący a w dzień słup dymu.
  W dniu narodzin Syna Bożego w Betlejem Aniołowie skierowali do pasterzy słowa: Chwała Bogu na wysokościach. My już dziś wiemy, że to chwała Boga Ojca ukazała się w nowonarodzonym Zbawicielu. Chwała objawiła się na weselu w Kanie. W słowach kazania na Górze, we wskrzeszeniu Łazarza, rozmnożeniu chleba, uciszeniu burzy na jeziorze. Wreszcie w cierpieniu, męce i zmartwychwstaniu. Za to objawienie dziękujemy Bogu w czasie każdej Mszy świętej. Tą pieśnią chwały jest hymn: Chwała na wysokości Bogu. Uroczyście śpiewany w niedziele i święta. Ma nam na pierwszym miejscu przypominać czym jest Msza święta To oddanie chwały Bogu podczas tego szczególnego spotkania eucharystycznego Wspólnoty Nowego Ludu. Każda niedziela jest dniem chwały, świętem uwielbienia Jest Boża na pierwszym miejscu i nasza. Przez obecność na Mszy składamy dzięki, chwalimy, błogosławimy, wielbimy, wysławiamy Trójcę Przenajświętszą Dziękujemy za miłosierdzie dla całego świata i dla każdego z nas z osobna. Bóg jest świętością ,która nas napełnia. Jest Panem życia, który nas podtrzymuje w codzienności. Jest najwyższym Dobrem, któremu winniśmy cześć i chwałę. Dlatego Aniołowie w Betlejem i hymn mszalny zwracają uwagą na pokój ludzi dobrej woli. To nie tylko my zgromadzeni na niedzielnej mszy, to wszyscy Ci których Pan powołał do szerzenia dobra na całym świecie. My wierni na mszy świętej już nimi jesteśmy, a Ci których tu jeszcze nie ma, niech przez nasze modlitwy i nasze sakramentalne zjednoczenie z Bogiem odnajdą drogę do tego świętego miejsca.

  Ks. Henryk Iwański

 • Możliwość komentowania 27 NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony • Kategorie • Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony  Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne