Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Maj, 2020

Nasz Pan.
W Nowym Testamencie kilkadziesiąt razy w relacji do Jezusa Chrystusa zostaje użyte pojęcie Pan. Słowo pochodzi z języka greckiego, gdzie brzmiało: Kyrios – określało: pana, władcę. W Starym Testamencie używane było jak określenie Pana Boga, wobec, którego Żydzi nigdy nie używali imienia własnego Pana Boga – Jahwe. Słowo to skierowane do Pana Jezusa było wyrazem największej chwały i adoracji wobec Jego Osoby. Współcześni Jezusowi, jednak nie odnosili się do Niego jako do Boga, bo dla Żydów, Bóg był tylko jeden. Był to w czasach Pana Jezusa wyraz najwyższego szacunku. Używali go zwłaszcza, ci którzy prosili o coś Pana Jezusa. Chorzy, upośledzeni, upokorzeni, proszący Go o jakąś łaskę. Oni uświadamiali sobie Jego moc uzdrawiania, panowania nad złymi duchami, nawet nad śmiercią i siłami przyrody. Prosili z wiarą i pokorą, a On najczęściej wtedy pochwalał ich wiarę. Jego słowo nie było jak nauczycieli, podkreślano, że ma władzę. On sam sobie mówił, że jest Panem szabatu, czy Panem żniwa. Św. Paweł w liście do Koryntian używa aramejskiego zwrotu: Maranatha – Pan nasz nadchodzi, Przyjdź, Panie Jezu. Określa tym samym Pana Jezusa, jak Boga. Te zwrot – Kyrios – Pan, może być użyty tylko dzięki wierze i pomocy Ducha Świętego. Zakłada uznanie zwierzchności i władzy danej osoby. W czasach pierwszych chrześcijan temu pojęciu mocno się sprzeciwiali Żydzi skupieni wokół Synagogi i przedstawiciele władzy rzymskiej, dla których Nauczyciel z Nazaretu nie reprezentował żadnej władzy. W Jezusie widzieli tylko Człowieka, nie byli świadkami dokonywanych przez Niego cudów, nie doceniali wartości Jego słów. Podziwiali Go uczniowie, spodziewając się udziału w Jego Królestwie, nie do końca jednak rozumiejąc jego istotę. Myśleli o władzy a nie o pokorze służby. Bo nie jest to pan i władca, tylko dar sakramentalny, który nosimy w naszych duszach.

Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIETEGO została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Syn Boży.

  Nie Żydzi tylko Rzymianie a dokładnie żołnierze rzymscy nazwali Jezusa Chrystusa: Synem Bożym. Byli świadkami Jego cierpienia i śmierci. Inny wniosek się nie nasuwał: Prawdziwie, Ten był Synem Bożym. /Mt 27,54/ Jedna mała poprawka – jest, był i będzie. Powiernicą tej wielkiej tajemnicy jest także Maryja. Jej Anioł Gabriel objawił, że Syn, który się z Niej narodzi będzie nazwany- Synem Bożym /Łk 1,35/. I wreszcie świadectwo samego Ojca, który podczas chrztu w Jordanie oznajmia: Tyś jest mój Syn umiłowany /Mk 1,11/. Sam Jezus wiedział jaka jest Jego relacja z Ojcem. Ale sam siebie nigdy nie nazwał Synem Bożym. Pokornie prosi Ojca o łaski. Przed grobem Łazarza modli się: Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. /J 11,42/. Zanosi także prośbę do Ojca w Ogrójcu. Ojcze, jeśli chcesz, Twoja wola niech się stanie /Łk 22,42/. Był świadomy stałej łączności z Ojcem, o Nim świadczył, opowiadał, do Niego prowadził, był Jego obrazem. Jako Człowiek, był z Nim stale złączony, by ostatecznie wrócić do chwały Bożej, aby oczekiwać z Ojcem naszego złączenia z tajemnicą Trójcy Świętej w wieczności. Jest drugą Osobą Trójcy Świętej. Osobą równą Ojcu i Duchowi, złączoną tajemnicą miłości wzajemnej. Przez św. Jana Apostoła nazwaną w prologu jego wersji Ewangelii Słowem Ojca – czyli zawsze z Nim, przy Nim, od samego początku. I to właśnie Ta Boska Osoba staje się Człowiekiem, aby nas odkupić i poprowadzić drogą do zbawienia. My stajemy się dziećmi Bożymi, przez przyjmowanie sakramentów świętych. Od chrztu, przez kolejne stajemy się coraz bliżsi Panu Bogu. Ale zawsze będziemy mieli przybrane synostwo. Przez sakramenty stajemy się coraz bliżsi natury Bożej, aż wreszcie Bóg nas przyjmie do szczęśliwej wieczności.

  Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • VI Niedziela WIELKANOCNA

  Jezus Chrystus. Historia ludzkości naznaczona jest wybitnymi imionami. Jego imię wzbudza tyle emocji. Tym imieniem określił Swojego Syna sam Bóg Ojciec. Przez Anioła prosił Maryję, aby tak Go nazwała. W Narodzie Wybranym imię to było znane. Jehoszua, Joszua, Jozue. Imię związane z Bogiem. Oznacza – Jahwe jest zbawieniem. W przypadku Pana Jezusa jest tak bardzo dosłowne. On miał przynieść Żydom zbawienie, co nie do końca pojęli. Stał się jednak zbawieniem nas wszystkich, gdy przyjął nasze grzechy i odkupił na krzyżu. Tym imieniem nazywali Go chyba tylko najbliżsi. Gdy rozpoczął nauczanie, dla większości był Nauczycielem z Nazaretu, Mistrzem. Piotr nazwał Go Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Uświadomił reszcie Apostołów, z kim tak naprawdę mają do czynienia, ale na Jego życzenie pozostało to nadal tajemnicą. Taką samą treść niesie określenie Chrystus. Ale tutaj trzeba zacząć od Starego Testamentu. Kiedy Bóg wybierał osobę do szczególnego zadania, posłannictwa, wysyłał proroka, aby wybranemu oznajmił Jego wolę. Przepięknie opowiada o tym księga Samuela /1 Sm 16/. Prorok namaszcza Dawida na króla. I ten młodzieniec staje się Pomazańcem Bożym. Słowo pomazaniec, brzmiało w języku hebrajskim – Mesziach. To samo pojęcie przeniesione do greki, brzmiało – Christos. Oba te słowa przyjęły się w języku polskim jako: Mesjasz i Chrystus. Ostatecznie przetłumaczone z języka greckiego, używanego w Nowym Testamencie, znaczy – Zbawiciel. Wszystkie więc kolejne wymienione pojęcia, są do siebie w treści podobne. Bóg wybrał osobę, swojego Syna, aby stał się Zbawicielem, odkupił nasze grzechy. Jezus Chrystus stał się Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Przekazuje nam prawdę, prowadzi właściwą drogą, obdarza miłością każdego z nas, byśmy mogli ją oddać Bogu i bliźniemu.

  Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania VI Niedziela WIELKANOCNA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • V Niedziela WIELKANOCNA

  Stworzyciel.
  Niebo i ziemia, wody i ląd, zwierzęta, człowiek. Tak sobie wyobrażamy dzieło powstania świata według księgi Rodzaju. Wydaje się nam, że to był jednorazowy akt, który zakończył się dniem wypoczynku. I wielu sceptyków uważa, że to był koniec. Pojęcie Stworzyciel jest dynamiczne, to dzieło trwa i nigdy się nie skończy, bo Bóg jest wieczny. Stworzył i podtrzymuje w istnieniu.
  Tydzień temu wspomniałem o dziele stwarzania. Pierwszy rozdział księgi Rodzaju jest poezją spisaną w języku hebrajskim. Każdy dzień jest zwrotką wiersza, a refrenem słowa: a Bóg widział, że było dobre i tak pięć razy. To co stało się w szóstym dniu zostało określone, jako bardzo dobre – i żeby nie było wątpliwości – to my. Pomysł Boga, aby stworzyć człowieka dwojga płci jest bardzo dobry. Człowiek to fizyczność – ciało, tchnienie życia i wreszcie cząstka Boga – dusza nieśmiertelna. Człowiek, który łączy się jako mężczyzna i kobieta w sakramentalnym związku błogosławionym przez Boga. Dla Stwórcy czas nie istnieje. Biblijny opis stworzenia uzupełnia teorię ewolucji myślą Bożą ingerencją Jego mocy. Człowiek jako dzieło Stwórcy jest zdolny pojąć umysłem niewidzialne Jego przymioty: wiekuistą potęgę i bóstwo, przez dzieło stworzenia, które obserwuje na co dzień: harmonię, piękno, porządek, jeśli tylko sam tego nie zepsuje. Mimo, że jesteśmy stworzeniem zależnym od Boga, mamy autentyczną, prawdziwą niezawisłość myśli i podejmowania dobrych decyzji, a także pełną autonomię w dialogu z Panem Bogiem. On nas do niczego nie zmusza, pozostawiając możliwość, nawet wtedy, gdy nie jest to zgodne z Jego wolą. Wtedy czeka jak Ojciec na nasz powrót, wypatrując grzesznika. On ciągle działa, dzieło stworzenia nie ma końca. Człowiek ma swój ziemski koniec, ale dalej trwa w szczęśliwości wiecznej razem ze swoim Stwórcą.

  Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania V Niedziela WIELKANOCNA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • IV Niedziela WIELKANOCNA

   

  Wszechmogący.

  Na Pana Boga spoglądamy przez nasze zmysły i możliwości. Każdy z nas wie, co może. Pewnych tematów nie przeskoczymy. Jesteśmy ograniczeni naszą fizycznością, czasem i przestrzenią. Brakuje nam sił, nie wyprzedzimy czasu, ani go nie cofniemy, nie możemy być jednocześnie tu i tam. Tak tylko w skrócie. Może trochę zazdrościmy Panu Bogu. Jego nic nie ogranicza, On wszystko może. Ale też nie traktujmy Jego możliwości  infantylnie. Bo ja chcę w tej chwili ciastko, wygraną w totka, muszę być zdrowy za wszelką cenę. Już i natychmiast. Przecież się oto modlę. Bóg chce dla nas dobra i szczęścia, wie co jest nam potrzebne. Jest Wszechmocny – prawda! Ale pamiętajmy, że jest różny od świata. Mimo tego przenika ten świat swoją dobrocią i miłością. Obejmuje świat swoją łaską. I jest trwały w swoich postanowieniach. Świat, który stworzył był w Jego zamyśle. Tak pięknie o tym mówi księga Rodzaju w języku hebrajskim. W oryginale brzmi: Bóg, pomyślał i stało się. Człowiek potrzebuje namysłu, zaangażowania, pracy, trudu. A Bóg tylko pomyślał i już było i my byliśmy. On jest pełnią nieskończonej doskonałości, nawet wtedy jak nie potrafimy tego pojąć. Każdy z nas otrzymuje od Boga tyle światła i zrozumienia, że ciemność nie jest i nie będzie sensem naszego życia. Ciemność, grzech, Zły nie akceptuje istnienia świętego, doskonałego i dobrego Pana Boga, który pozwala nam walczyć z pesymizmem i złem. Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego przez zbawcze działanie Jego Syna – Jezusa Chrystusa. Tak pięknie opowiada nam o tym Maryja w hymnie: Magnificat, w czasie odwiedzin u św. Elżbiety. Pomny na swoje miłosierdzie, przejawia moc swego ramienia, rozprasza pysznych, wywyższa pokornych, głodnych nasyca dobrami, strąca władców z tronu. To właśnie Maryja najbardziej doświadczyła Bożej Wszechmocy. I z pokorą ją przyjęła: „Oto ja Służebnica, niech mi się stanie”.

  Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania IV Niedziela WIELKANOCNA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony • Kategorie • Archiwum

 • Kwiecień 2021
 • Marzec 2021
 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony  Archiwum

 • Kwiecień 2021
 • Marzec 2021
 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne