Słowa nawrócenia.

Swoje nauczanie Jezus rozpoczął od rodzinnej Galilei. Prawda, którą głosił i styl w jakim to czynił bardzo szybko zjednała Mu wielu sympatyków, którzy przekazywali opowiadania o Nim swoim bliskim i znajomym. Bardzo szybko wielu usłyszało o Nauczycielu z Nazaretu, który nie tylko głosił nauki, ale co ważne dla wielu uzdrawiał, wyzwalając od chorób, słabości i złych duchów. Wieści dotarły nawet do Syrii, gdzie wielu Żydów żyjąc w diasporze kultywowało zwyczaje przodków i utrzymywało kontakt z bliskimi w ziemi rodzinnej. Echa nowej nauki przekazywane były wszystkim pokoleniom jakubowym na zachód i na wschód od Jordanu. Św. Mateusz, Ewangelista wymienia krainy pokoleń izraelskich od północy na południe: Galilea, Dekapol, stołeczna Jerozolima, Judea i Zajordanie. Na pierwszym miejscu Naród Wybrany miał usłyszeć Dobrą Nowinę. Naród, który tyle wieków czekał na Te Słowa, na Mesjasza, który miał odmienić ich życie. Sam Nauczyciel  wyznacza cztery etapy przemiany. Czas się wypełnił dla tego Narodu – narodził się Mesjasz, długo oczekiwany Zbawca. Nie przez wszystkich zaakceptowany. Król i Władca nietolerowany przez władzę. On przynosi wyzwolenie zniewolonemu Narodowi i całemu światu. Kiedy Bóg Ojciec podczas Jego chrztu w Jordanie polecił wszystkim słuchanie Jego słów, rozpoczęło się budowanie i tworzenie Nowego Królestwa. Od tej chwili to Królestwo ciągle przychodzi. Ciągle nawołuje do nawrócenia, czuwania, przemiany życia. Jest to dar Boży wymodlony przez człowieka, w którym odkrywamy moc łaski Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty. Wreszcie przez wiarę zaczynamy żyć  treścią ewangelicznych prawd budując Królestwo Boże na ziemi.

Ks. Henryk