Pokarm wieczności.

 

Wieczernik, był i jest szczególnym miejscem Jerozolimy. Przez całe wieki, jeśli to tylko było możliwe, gromadzili się w tym miejscu chrześcijanie, aby sprawować Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Miejsce, które wybrał Pan Jezus, wysyłając Apostołów, aby przygotowali Paschę. Ku ich zdziwieniu, odnaleźli miejsce wskazane przez Nauczyciela. Sala na górze. Stała się z czasem miejscem ważnych spotkań Pierwszego Kościoła czasów apostolskich. Tam spotkał się z nimi Zmartwychwstały. Po sześciu dniach po raz kolejny tam się pojawił, aby utwierdzić wiarę św. Tomasza Apostoła. Tam miało miejsce Zesłania Ducha Świętego. Tam św. Maciej uzupełnił apostolskie grono. To było miejsce szczególne rodzącego i gromadzącego się Kościoła. Historia nie była łaskawa dla tego miejsca. Pod salą Żydzi urządzili symboliczny grób króla Dawida. Na wiele  wieków tym miejscem zawładnęli muzułmanie. Dziś jest to miejsce zarządzane przez Państwo Izrael. Nie odprawia się tam Mszy świętych. Jest to jednak miejsce ustanowienia Eucharystii, pamiątki Wieczerzy Pańskiej, łamania chleba, pierwszej Mszy św. Tam nad chlebem odmówił błogosławieństwo a nad winem dziękczynienie, które do dnia dzisiejszego stają się Jego Ciałem i Krwią ofiarowaną na krzyżu za nasze grzechy. Zbawiciel obiecał pić z tego nowego winnego krzewu razem z nami w Królestwie Ojca. Spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa jest przygotowaniem i nadzieją ostatecznej uczty wiecznej. Na tej Uczcie gromadzi się Wspólnota wokół Jezusa Chrystusa, który daje nam Siebie w tej jedynej Ofierze, którą potwierdził swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Dlatego Eucharystia staje się dziękczynieniem, wdzięcznością za ten dar wieczności, który otrzymujemy od Zbawiciela.

Ks. Henryk